est | rus
   
 
Üldinfo Töökojad Reeglid
 

Varuosade 3 a garantiitingimused

Alates 1.07.2009 annab KG Knutsson AS varuosadele garantii 3 aastat või 100 000 kilomeetrit, vastavalt sellele, kumb kriteerium enne täitub. Garantii kehtib erakasutuses olevate sõiduautode varuosadele Eesti Vabariigi territooriumil. Garantii alla kuuluvad defektid mis ilmnevad toote sihipärase kasutamise puhul.

Mõisted

KG Knutsson AS garantii andja
Autoekspert AS KG Knutsson omanduses olev kauplus ja/või teenindus
Klient kauba lõpptarbija
Volitatud teenindus autokauplus või teenindus kellele AS KG Knutsson AS on andnud
õiguse anda edasi 3 aastast garantiid ja teostada garantiiremonti

Garantii tingimused

 1. Garantii kehtib KG Knutsson AS poolt müüdud erakasutuses olevate sõiduautode varuosadele Eesti Vabariigi territooriumil.
 2. Garantii kehtivusaeg on 3 aastat või 100 000 kilomeetrit vastavalt sellele kumb kriteerium enne täitub.
 3. Garantii kehtib materjali- ja valmistusvigadele.
 4. Garantiiaeg või kilometraaž hakkab kehtima alates toote paigaldamise kuupäevast.
 5. Garantii kehtib ainult KG Knutsson AS poolt volitatud teenindustes paigaldatud varuosadele.
 6. Garantiikorras vahetamisele kuuluva varuosa paigaldamise kohustus on töökojal kes on algselt varuosa paigaldanud, juhul kui KG Knutsson AS ei määra teisiti.
 7. Vea ilmnemisel on auto kasutaja kohustatud viivitamatult pöörduma varuosa paigaldanud teenindusse. Juhul kui see ei ole võimalik siis tuleb ühendust võtta lähima Autoekspert kauplusega – kes suunab kliendi KG Knutsson AS poolt volitatud töökotta.
 8. Garantii korvab varuosade ja nende vahetamisega seotud otsesed ning töökojas ilmnenud vältimatud kulud. Varuosa vahetamisega seotud kulude hüvitamisel lähtutakse auto valmistaja, varuosa valmistaja või KG Knutsson AS poolt kehtestatud normatiividest.
 9. Autoeksperdi poolt pakutav varuosade garantii ei mõjuta auto või varuosa tootja poolt kehtestatud hoolduse, kontrolli ja paigalduse nõudeid. 
 10. Garantii kehtib autodele mida ei ole kasutatud majandustegevuse eesmärgil ( nt. taksod jne).
 11. Garantii kehtib varuosadele, mis on KG Knutsson AS poolt müüdud peale 1.07.09
 12. Garantii ei kehti autopirnidele.

 

Garantii korvab

Garantii korvab varuosade ja nende vahetamisega seotud otsesed ja töökojas ilmnenud vältimatud kulud. Varuosa vahetamisega seotud kulude hüvitamisel lähtutakse auto valmistaja, varuosa valmistaja või KG Knutsson AS poolt kehtestatud normatiividest.

 

Garantii ei korva puuduseid mis tulenevad

 1. Toote normaalse kulumise tõttu
 2. Toote vale paigalduse tõttu
 3. Korrektseks paigalduseks vajalike tööriistade puudumise tõttu.
 4. Puuduliku hoolduse tõttu
 5. Sõidukile/tootele paigaldatud lisavarustuse või tarkvara tõttu.
 6. Auto tehniliste parameetrite muutmise tõttu.
 7. Hooletu või vale kasutamise, säilitamise ja hooldamise tõttu
 8. Sõiduki valmistaja juhenditele mittevastava kasutamise või trasnportimise tõttu
 9. Toote kasutamisest võidusõidu tingimustes
 10. Auto kasutamisest väljaspool avalikke teid.
 11. Roostest, söövitusest või mustusest.
 12. Muude väliste tegurite tõttu

 

Garantii käsitlemise kord

 1. Klient esitab pretensiooni toote müünud või paigaldanud volitatud teenindusele.
 2. Volitatud teenindus teavitab pretensioonist KG Knutsson AS i ning tellib KG Knutsson AS st vea kõrvaldamiseks vajalikud varuosad.
 3. KG Knutsson AS müüb volitatud töökojale pretensiooni lahendamiseks vajalikud varuosad. KG Knutsson AS lähetab garantiivaruosad eelisjärjekorras ja koos tavapäraste tellitud  kaupadega. Erandkorras lähetatud varuosade transpordi eest tasub volitatud töökoda.  
 4. Volitatud teenindus teostab garantiitööd ja esitab KG Knutsson AS ile garantii hüvitamise taotluse. Garantii hüvitamise taotlus peab olema esitatud vastavalt KG Knutsson AS poolt esitatud nõuetele ja vastav vorm peab olema täidetud korrektselt. Koos garantiitaotlusega peab volitatud töökoda esitama ka toote müügiarve/kviitungi koopia. Nii garantiitaotlusel kui ka töökoja müügiarvel/kviitungil peavad olema märgitud auto odomeetri näit varuosa esmasel paigalduskuupäeval kui ka varuosa ümbervahetuse kuupäeval.
 5. Garantii juhtumi puhul hüvitab KG Knutsson AS volitatud töökojale garantiikorras vahetatud varuosade ja teostatud tööde maksumuse vastavalt esitatud dokumentatsioonile.*

* KG Knutsson AS jätab endale õiguse teostada vajadusel täiendav ekspertiis või nõuda volitatud töökojalt lisainfot toote, kasutamise ja paigaldamise asjaolude kohta.

KG Knutsson AS jätab endale õiguse käesolevat juhendit ja selles sisalduvaid tingimusi osaliselt või täielikult muuta ilma eelneva teavituseta.